Retroperitoneal Fibrosis as an Extraskeletal Manifestation of Ankylosing Spondylitis