Asclepius Medical Research and Reviews

ISSN: 2639-8605
DOI Prefix: 10.33309/2639-8605
CASE REPORT

Malignant Mesothelioma, Unusual Presentation

Asclepius Medical Research and Reviews, Volume 4,
Claribel Plain Pazos, Anel Perez de Alejo Aleman, Nubia Blanco Balbeito, Yanelis Pereda Mayedo, Anisbel Perez de Alejo Plain, Naidy Rojo Quintero, Luis Orlides Perdomo Rodriguez
PDF Text DOI: 10.33309/2639-8605.040201
CASE REPORT

Primary Cutaneous Lymphoma. About A Patient

Asclepius Medical Research and Reviews, Volume 4,
Mabel Gonzalez Escudero, Anisbel Perez de Alejo Plain, Claribel Plain Pazos, Dayren Peraza Cruz, Carmen Rosa Carmona Penton, Lazaro Roque Perez, Lumey Hernandez Niebla
PDF Text DOI: 10.33309/2639-8605.040204